Retningslinjer for innførsel av urtepreparater til personlig bruk

URTEKILDEN

Startsiden > Urtemedisin > Innførsel av urtepreparater

Hvis man ønsker å anskaffe urtebaserte preparater fra utlandet finnes det retningslinjer fastsatt av Statens legemiddelverk for hva som er tillatt.

Med tanke på import av urtemedisin til eget bruk, har jeg plukket ut de mest interessante punktene i rundskrivet ”Innførsel av legemidler til personlig bruk - ved forsendelse”, utgitt av Statens legemiddelverk. Lenger ned på siden finner du et sammendrag av regelverket, gitt av førstekonsulent Sidsel Harby i Legemiddelverket, og som var gjengitt i bladet Mat & Helse nr.09/2004 s.98.

Innførsel av legemidler til personlig bruk - ved forsendelse (utdrag av forskriften):

Internett har medført muligheter for netthandel/postordrekjøp fra utlandet, også for legemidler. Dette rundskriv omfatter gjeldende bestemmelser for privatpersoners innførsel fra utlandet av legemidler til eget bruk, samt opplysninger om noen spørsmål som kan være aktuelle i denne sammenheng.

Forsendelse fra land innenfor EØS-området:

Innførsel av postpakker og andre forsendelser av legemidler til eget bruk er tillatt når det dreier seg om legemidler som er lovlig ervervet i et EØS-land. Unntatt fra dette er legemidler med innhold av narkotika m.v. (1) og legemidler som anses som dopingmidler (2) i Norge. Mengden av det enkelte legemiddel skal ikke overskride tre måneders forbruk.

Det må kunne dokumenteres overfor Tollvesenet at varen er lovlig innkjøpt. Dokumentasjon kan for eksempel være kvittering fra apotek/utsalgssted eller resept med påtegning fra apoteket. Dersom disse betingelser er oppfylt, kan pakken utleveres fra tollstedet/poststedet direkte til adressaten.

(1) Forskrift av 30.juni 1978 m.v. med narkotikaliste.
(2) Forskrift av 30.april 1993 om hva som anses som dopingmidler, med dopingliste.

Forsendelse fra land utenfor EØS-området:

Innførsel av postpakker og andre forsendelser som er legemidler i henhold til norsk lov, er ikke tillatt. Når pakker likevel ankommer tollsted, skal pakken enten returneres eller destrueres, avhengig av adressatens ønske. Dersom pakken i tillegg til legemidler inneholder andre produkter som ikke har importbegrensninger, kan disse utleveres, og legemiddelproduktet returneres/destrueres.

Statens legemiddelkontroll avgjør i tvilstilfelle hvorvidt et produkt er å regne som et legemiddel. Utgangspunktet for vurderingen av hva som er et legemiddel følger av legemiddelloven § 2 første ledd: "Med legemidler forstås stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom”. Legemiddeldefinisjonens hensikt er å sikre at produkter som brukes/skal brukes til medisinsk behandling, er trygge og effektive. Statens legemiddelverk foretar en helhetlig vurdering av produkter der kriterier som blant annet innhold, produktets form og markedsføring blir vektlagt.

Kosttilskudd (næringsmidler) og urter m.v.

Helsetilsynet gjør oppmerksom på at enkelte kosttilskuddsprodukter, urteblandinger og urter m.v. i utlandet kan inneholde stoffer eller mengder av stoffer som gjør at produktet blir å regne som legemiddel i Norge. Også stoffer som er å regne som dopingmidler i Norge kan forekomme i produkter som i utlandet markedsføres som kosttilskudd. Slike forsendelser blir å behandle på samme måte som for legemidler.   

Dokumentasjon ved manglende opplysninger

Det vil forekomme at stoffer/urter som i Norge er klassifisert som legemidler, benyttes i produkter som ikke har et medisinsk formål (for eksempel kosmetikk, næringsmidler eller lignende) og der det ikke foreligger noen form for dosering som kan legges til grunn for vurdering av om mengde ift. Retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler til personlig bruk, overholdes.

For vurdering av om innført mengde svarer til for eksempel tre måneders personlig bruk, må opplysninger om både mengde stoff og dosering foreligge. Hvis en eller begge opplysninger mangler, er det adressatens ansvar å fremskaffe og fremlegge dokumentasjon for manglende opplysninger.


Sammendrag av regelverket

Her er et sammendrag av regelverket, gitt av førstekonsulent Sidsel Harby i Legemiddelverket, og gjengitt i bladet Mat & Helse nr.09/04 s.98:

”Følgende regler gjelder ved forsendelse:

Fra et EØS-land kan en få tilsendt legemidler til eget personlig medisinsk bruk for inntil 3 måneders forbruk dersom legemidlene ikke inneholder narkotika eller anses som dopingmiddel i Norge. Når en får tilsendt legemidler, må en kunne vise at de er foreskrevet til den de sendes til, eller at de selges uten resept i det landet de sendes fra. Det er ikke tillatt med privat innførsel ved forsendelse av legemidler fra land utenfor EØS-området. Dette gjelder også legemidler som selges uten resept. Det er hvordan produktet er klassifisert i Norge, som er avgjørende. Enkelte produkter som selges som kosttilskudd i andre land, kan være klassifisert som legemiddel i Norge (og omvendt). Jeg går ut i fra at de produkter fra USA som distribueres i norske forretninger ikke er klassifisert som legemidler i Norge.

Ved reise: Når en reiser til Norge, kan en ta med legemidler kjøpt i utlandet – men disse må være til eget personlig medisinsk bruk. Hvis en reiser fra et land innenfor EØS-området, kan en ta med legemidler for inntil 1 års forbruk. Hvis en derimot reiser fra et land utenfor EØS-området, kan en bare ta med legemidler for inntil 3 måneders forbruk. For legemidler som kan gi avhengighet  (narkotika m.v.), eller legemidler som anses som dopingmiddel i Norge, gjelder egne bestemmelser.

Når en tar med legemidler til Norge, må en kunne dokumentere overfor tollvesenet at de er lovlig kjøpt i det landet de er kjøpt. Så vidt jeg vet, er det ikke toll på legemidler som tas med ved reise fra USA. Tollvesenet er for øvrig rett instans vedrørende spørsmål om toll og avgifter.

Sidsel Harby, Førstekonsulent legemiddelverket


Dag Vilje Poleszynski, fagredaktør i bladet Mat & Helse, har i det samme bladet noen utfyllende kommentarer:

”Norske forbrukere er avskåret fra å kjøpe en rekke nyttige kosttilskudd som selges fritt i andre land. Dette fører til høye kostnader og mye tidsspille ved egenimport, selv hvis de aktuelle kosttilskuddene ikke klassifiseres som legemidler i Norge. En rekke naturmidler er imidlertid regnet som legemidler her hjemme selv om de selges fritt i en rekke land. Dette gjelder for eksempel aminosyrer, enzymer, mange urter, kjertelpreparater, en rekke konsentrater av planter og dyr og alle høydoserte vitamintilskudd. Forbudet gjelder uansett terapeutisk effekt eller farlighetsgrad. Dersom man forsøker å importere kosttilskudd som i Norge klassifiseres som legemiddel fra USA eller andre land utenfor EØS-området, blir de returnert til avsender. Derfor bør de som ønsker å få tak i helsefremmende kosttilskudd fra USA, først undersøke med Statens legemiddelverk om de regnes som legemidler i Norge. Alternativt kan man ta dem med hjem fra reise. Det er heller intet lovforbud mot at andre kan kjøpe kosttilskudd i USA og ta dem hjem som gave. De kan altså tas med personlig, men ikke sendes”.

 

  © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal